برچسب: خدمات ابری

اﺑﺮ َزس در ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ رﺷﺪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن 3.4 ﺑﺮاﺑﺮی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد.

گزارش یلدایی ابر زَس منتشر شد

ابر زَس با انتشار گزارش عملکرد سالانه ی یلدایی خود، درباره عملکرد یک ساله این برند توضیح داد: ابر زَس ۱۰ سال پیش با تیمی کوچک و تنها با یک رَک، فعالیت خود در حوزه رایانش ابری را آغاز کرد. در آن زمان حوزه کلود کامپیوتینگ عمر چندانی در جهان …