اﺑﺮ َزس در ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ رﺷﺪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن 3.4 ﺑﺮاﺑﺮی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد.

گزارش یلدایی ابر زَس منتشر شد

تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۴۰۲

ابر زَس با انتشار گزارش عملکرد سالانه ی یلدایی خود، درباره عملکرد یک ساله این برند توضیح داد:

ابر زَس ۱۰ سال پیش با تیمی کوچک و تنها با یک رَک، فعالیت خود در حوزه رایانش ابری را آغاز کرد. در آن زمان حوزه کلود کامپیوتینگ عمر چندانی در جهان نداشت و در ایران هم چندان شناخته شده نبود. اما چند سالی است که نه‌تنها این حوزه جای خود را بین کاربران مختلف و سازمان‌ها باز کرده، بلکه به بخش جدا نشدنی بسیاری از کسب‌و‌کارها بدل شده است.

سرورهای ابر زَس اکنون در شهرهای مختلف ایران و جهان پراکنده شده و در حال سرویس‌دهی به کاربرانی از نقاط مختلف دنیاست. اما رویای ابر زَس به اینجا ختم نمی‌شود.


اﺑﺮ َزس در ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ رﺷﺪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ۳.۴ ﺑﺮاﺑﺮی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد. اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ١٩ ﻫﺰار ﻣﺸﺘﺮی ﻓﻌﺎل ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺴﺐ وﮐﺎرﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ، اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎ، ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

 

دانلود فایل گزارش:

XaaS_Report_Yalda1402