گزارش فصل بهار سال 99 ملک‌رادار منتشر شد؛

افزایش ۷ و ۱ درصدی سهم دیوار و شیپور از آگهی‌های املاک در بهار ۹۹

تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۳۹۹

گزارش فصل بهار سال ۹۹ ملک‌رادار منتشر شد.

براساس این گزارش در سه ماهه اول امسال ۲.۶۸۳.۶۸۵ آگهی آنلاین در بازار املاک ثبت شده است که ۲.۳۸۵.۳۱۷ آگهی مربوط به املاک مسکونی و ۲۹۸.۳۶۸ آگهی مربوط به املاک تجاری و اداری بوده است. از تعداد آگهی‌های آنلاین ثبت شده در بهار ۹۹ رهن و اجاره ۸۲۵.۶۴۹ و فروش ۱.۸۳۱.۰۳۶ آگهی را به خود اختصاص داده است.

به گزارش وبنا، داده‌کاوی‌های موتور جسجوی املاک ایران کاهش درج آگهی مسکن در تهران و افزایش درج آگهی مسکن در خراسان و البرز را در سال بهار ۹۹ نشان می‌دهد. همچنین براساس این گزارش روند رو به رشد مهاجرت به حاشیه شهر‌های بزرگ که از سال گذشته آغاز شده همچنان ادامه دارد.


آنطور که در گزارش ملک‌رادار آمده، تعـداد آگهی هـای ملکـی در مناطـق بررسـی شـده در بهـار امسـال نسـبت به زمسـتان ۹۸ در مجموع حدود ۴٠ هزار مورد کمتر شده است. همچنین در بهار ۹۹ در مقایسه با زمستان ۹۸ آگهی‌های رهن و اجاره ۵ درصد بیشتر شده. این در حالی است که در همین بازه زمانی نسبت به زمستان ۹۸ تعداد آگهی‌های فروش املاک از ۱.۹۱۰.۴۲۶ به ۱.۸۳۱.۰۳۶ کاهش پیدا کرده است. کاهش آگهی‌های فروش در تهران در بهار ۹۹ نسبت به زمستان ۹۸ برابر با ۲۰۰ هزار آگهی بوده است.

عملکرد پلتفرم‌های آگهی آنلاین در بهار ۹۹

پس از یک دوره که تعداد سایت های انتشاردهنده آگهیهای ملکی با افزایش روبرو شده بود، شاهد کاهش تعداد سایت ها هستیم و بدین ترتیب سایت های قدرتمندتر،سهم بیشتری از این بازار به خود اختصاص می دهند. در فصل بهار هم سایت دیوار سهم خود را در بازار آگهی‌هـای ملکـی افزایـش داد و بـا ٧ درصـد افزایـش نسـبت به فصل قبل، ٧۴ درصد بازار آگهی ها را در اختیار دارد. شیپور نیز با ١ درصد افزایش، ٢۴ درصد بازار آگهی ها را در اختیار دارد.
اکثـر ایـن افزایـش به خاطر کاهش سـهم بـازار آی هوم و همشـهری و حـذف آلونـک از بازار بوده کـه دیوار افزایش سهم بیشتری را تجربه کرده است.

کیفیت آگهی ها را می توان از تقسـیم تعداد آگهی ها بر کلیک آنها به دسـت آورد. عدد به دسـت آمده، نشـان می دهد در مجموع چند درصد آگهی های یک سایت، بازدید داشته اند. بر این اساس، اطلاعات نمودار صفحه ی بعد به دست میآید.
به گزارش وبنا، در فصل بهار آگهی هایی که از روزنامه همشـهری در ملک رادار نمایش داده شـده اند، کلیک بسـیار زیادی داشـته اند. این در حالی است که روزنامه همشهری سهم بسیار کمی از آگهی های ملکی را در اختیار دارد. در مقایسه با فصل زمستان می تـوان گفـت تمامـی پلتفرم هـای انتشـاردهنده آگهـی، کلیـک بیشـتری دریافـت کرده اند و بدین ترتیـب در کل، کیفیت آگهی هـا بیشـتر شـده اسـت. ایـن نکتـه را نیـز بایـد اشـاره کنیـم کـه سـایت آلونـک کـه در زمسـتان سـال قبـل بیشـترین میانگین کلیک را داشت پس از ادغام با شیپور دیگر در این فهرست دیده نمی شود. میانگین کلیک آگهی ها در فصل زمستان سال گذشته ٠٫٢٣ بود که اکنون به ٠٫٢٨ رسیده است.

پلتفرم های مختلف انتشار آگهی های ملکی در هر منطقه، سهم یکسانی ندارند و برخی از آنها تنها در یک استان فعالیت میکنند. برای آنکه بدانیم عملکرد هر پلتفرم در مناطق مختلف چگونه بوده است، درصد آگهی های ملکی منتشر شده در هر فصل را بررسی کرده ایم. همان طور که دیده می شود، در استان البرز تنها دیوار، شیپور و آی هوم فعال هستند و در منطقه خراسان، روزنامه خراسان به این جمع اضافه می شود و تنها در استان تهران است که پلتفرم های متعددی فعال هستند. با این همه، در اسـتان های مختلف سـهم دیوار بسـیار بیشـتر اسـت و در ٣ فصل متوالی روند افزایشـی داشـته. رتبه بعدی سـهم بازار در استان ها در اختیار شیپور است که در سه فصل متوالی روند آن کاهشی بوده است.

گزارش فصلی ملک_رادار – بهار ۹۹

 

 

درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید...

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *