برچسب: قانون‌گذاری

یاداشتی از محمد جعفر نعناکار؛

قانونی جوان به نام قانونگذاری فناوری

کشورهای مختلف دارای سیستم‌های حقوقی متفاوتی هستند به‌گونه‌ای که هریک از حقوق تدوین و تبیین شده در این نظامات از خاستگاه متفاوتی سرچشمه می‌گیرد، از دیگر سو سابقه حقوق فناوری اطلاعات نیز در جهان سابقه‌ای طولانی به شمار نمی‌رود و البته این امر در ایران نیز بسیار جوان محسوب می‌شود، …