ماه: مرداد ۱۳۹۳

نمایش اخبار در «تصنا»

نمایش اخبار در «تصنا»

 تصنا با هدف انتشار اخبار مهم با نمایشی متفاوت به عنوان یک سایت خبری فعالیت خود را آغاز کرده است.