بیست و یک سالگی دات آی‌آر

تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۳۹۴

دامنه دات آی آر پسوند زیبای اینترنتی کشورمان است که به طور خاص، مانند دو حرف اول کشور ایران است.

این پسوند در سال ۹۲ به اینترنت وصل شد و برای آزمایش از آن استفاده شد.

پس از آن بود که برای مدتی به صورت آزمایشی مورد استفاده قرار گرفت تا آن‌که سرعت اولیه اینترنت ایران که ۹/۸ کیلو بیت بود توانست با اتصال به مرکز تحقیقاتی فیزیکی نظری به دانشگاه وین اتریش، اولین تجربه پست الکترونیکی ایران باشد.