گردالی، سایت ماجراجوها

تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۳

سفر و کمپینگ کردن، گشت و گذار و ماجراجویی بخشی از روزگار افرادی است که به دنبال لذت بیشتر از طبیعت هستند.

سایت گردالی برای همین افراد مطالب جذابی منتشر میکند. این مطالب در بخشهای «سفر به گردالی»، «هرکسی باید بلد باشه»، «پیدا کردن شگفتیها»، «یه مقصد هیجانانگیز»، «روی این گردالی»، «حق تقدم با حیوانات» و «زندگی پرانرژی» تقسیمبندی شدهاند.

برای تماشای گردالی به این آدرس بروید.