گودکو، پیش به سوی رضایتمندی شغلی

تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۳۹۳

گودکو راهی است که در صورت موفقیت، به رضایت کاری میانجامد. این ایده در بازگشت از یک رویداد کارآفرینی شکل گرفته و حالا شکل اجرایی به خود میگیرد.

در گودکو کارمندان و کارفرمایان، تواناییها و نیازمندیهایشان را وارد میکنند و سایت، زحمت ارتباط آنها را با هم میکشد.

چشمانداز سایت گودکو تبدیل شدن به تاثیرگذارترین مرجع برای کمک به افزایش کیفیت زندگی کاری و رضایتمندی شغلی در بازارکار ایران بیانجامد.


اگر شرکتی دارید و در گودکو دنبال جای خود می‌گردید از این صفحه و اگر نیروی کار و استعداد کاری هستید، از این صفحه بازدید کنید.