گزارش نیم سال اول ۹۸ دیجی کالا منتشر شد

تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۸

گزارش نیم سال اول ۹۸ دیجی کالا منتشر شد.

گزارش پیش رو، گزیدهای از آمار و دادههای گروه دیجیکاال اسـت که از دپارتمان هوش تجاری(Intelligence Business )این سـازمان اسـتخراج شـده اسـت و برای اولین بار به صورت عمومی منتشـر میشـود. این گزارش در پی پاسـخ به این سـوال اسـت که »رفتار خرید کاربر و مصرفکننده ایرانی در فضای آنالین چگونه اسـت؟

«سـهم قابـل توجـه گـروه دیجـیکاال از بـازار خردهفروشـی آنالیـن کشـور، گسـتردگی فـروش، تنـوع بیـش از ۵/۱ میلیـون کاال، مشـارکت هـزاران کسـبوکار ایرانـی و همچنیـن۲۰ میلیـون بازدیدکننـده ماهانـه از سـایت و اپلیکیشـن دیجـیکاال باعـث میشـود کـه ایـن گـزارش گزیـده گویایـی از کل بـازار خردهفروشـی آنالیـن کشـور باشـد.در دپارتمـــان هـــوش تجـــاری دیجـــیکاال تمامـــی دادههـــا از بخشهـــای مختلـــف شـــامل تکنولـــوژی، مارکتینـــگ، محصـــول، لجســـتیک، بازرگانـــی، مراکـــز پـــردازش وتوزیـــع ســـفارش، خدمـــات پـــس از فـــروش و تجربـــه مشـــتری جمـــعآوری میشـــود و بـــا رویکـــردی تحلیلـــی مـــورد پـــردازش قـــرار گرفتـــه و ایـــن دادههـــای پـــردازش شــده مبنایــی بــرای تمامــی تصمیمگیریهــا و برنامهریزیهــا در گــروه دیجــیکاال اســت. بــرای تهیــه ایــن گــزارش نیــز از ایــن دادههــا اســتفاده شــده و در چهــار بخـــش رفتـــار کاربـــران، بازخـــورد مشـــتریان، بـــازارگاه و کســـبوکارهای ایرانـــی و محصـــوالت و برندهـــا منتشـــر شـــده اســـت. دیجیکاال فروشـــگاه ایرانی اســـت که خدمات خود را در اختیار همه مردم ایران از سراســـر کشـــور قرار میدهد، از شـــهرهای بزرگ تا دورافتادهترین روســـتاهای کشـــور همـــه از خدمـــات دیجـــیکاال اســـتفاده میکنند. لذا گزارشهایی از این دســـت، به مخاطبین ما امکان رصد شـــفافتر و دقیقتر خدمات دیجـــیکاال را میدهد، وضعیت بازار آنالین کشـــور را از دریچه بزرگترین فروشـــگاه اینترنتی کشـــور شـــرح میدهد و به تصمیمگیریهای کوچک و بزرگ بســـیاری کمک میکند.


ایـــن گـــزارش بـــه ۳۰ هـــزار کســـبوکار ایرانـــی کـــه محصـــوالت خـــود را از طریـــق بـــازارگاه یـــا مارکت تــا فرآیندهــای فــروش و ارائــه کاالهــای خــود را بهینــه کننــد. شــرکتهای تولیدکننــده و توزیعکننــده کاال در سراســر کشــور میتواننــد از اطالعــات ایــن گــزارش اســتفاده کننــد و بــا اطالعــات دقیقتــر بــرای بهینهکــردن زنجیــره تامیــن، فــروش و بازاریابــی خــود اقــدام کننــد. همچنیــن بــه سیاســتگذاران کشــور در مســایل اقتصـــاد خـــرد، کالن، حملونقـــل و زیرســـاختها کمـــک میکنـــد تـــا تصویـــر بهتـــری از رفتـــار خریـــد ایرانیـــان در بـــازار خردهفروشـــی داشـــته باشـــند.

برای مطالعه متن کامل این گزارش کلیک کنید

درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید...

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *