آشنایی با تکالیف مالیاتی صاحبان کسب و کارهای مجازی

تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۷

تکالیف مالیاتی صاحبان کسب و کارهای مجازی
صاحبان کسب و کارهای مجازی)اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی (همانند سایر فعالان اقتصادی مشمول قوانین مالیاتی مربوط می باشند و فارغ از محل فعالیت، می بایست تکالیف ذیل را به انجام برسانند . در غیر این صورت مشمول جرایم قانونی مقرر خواهند شد.

ثبت نام و تشکیل پرونده
۱) صاحبان مشاغل مکلفند ظرف چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت، مراتب را کتباً به اداره امور مالیاتی محل شغل خود اعلام و نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند اشخاص حقوقی پس از تاسیس، مکلفند دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی را از اداره کل امور مالیاتی مربوطه دریافت نمایند و نسبت به تشکیل پرونده (دریافت شماره واحد مالیاتی و شماره کلاسه پرونده)و پرداخت حق تمبر اقدام نمایند.
ثبت نام الکترونیکی و دریافت شماره اقتصادی
۲) از طریق مراجعه به درگاه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به نشانیhttp://tax.gov.ir نسبت به ثبت نام الکترونیکی و دریافت شماره اقتصادی اقدام نمایند.
صدور صورتحساب
۳) در اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم، کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود، صورتحساب، صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج نمایند.
۴) اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیاتهای مستقیم باید در موارد فروش کالا و یا ارائه خدمات صورتحساب نوع اول یا نوع دوم حسب مورد به شرح زیر صادر ونگهداری نمایند:
۱( صورتحساب نوع اول با ید به صورت دستی با شماره سریال چاپی و یا ماشینی با شماره سریال ماشینی (حسب مور د) با درج تاریخ، صادر گردد و حداقل در بر گیرنده اطلاعات هویتی، شامل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کدپستی فروشنده و خریدار و مشخصات کالا یا خدمات ارائه شده، مقدار و مبلغ آن باشد.
۲) صورتحساب نوع دوم صرفا در موارد استفاده از سامانه صندوق فروش (صندوق ماشینی مکانیزه) فروش) صادر می شود و باید دارای شماره سریال ماشینی، تاریخ و حداقل دربرگیرنده اطلاعات هویتی، شامل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کدپستی فروشنده و مشخصات کالا یا خدمات ارائه شده، مقدار و مبلغ آن باشد.
ارسال فهرست معاملات
۵) کلیه اشخاص حقوقی، صاحبان مشاغل گروه اول موضوع ماده ۲ آئین نامه اجرایی ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم و صاحبان مشاغل مشمول مالیات بر ارزش افزوده که از آنها فراخوان بعمل آمده است، مکلفند فهرست معاملات خود را مطابق اقلام اطلاعاتی درخواستی از طریق لینک ”صورت معاملات فصلی الکترونیکی“ در سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به نشانی http://tax.gov.ir تهیه و حداکثر در مقاطع سه ماهه (فصلی) و تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی به سامانه معاملات ارسال و یا به صورت لوح فشرده در قالب اطلاعات درخواستی به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.
* مؤدیانی که از صورتحساب نوع اول و دوم برای فروش کالا یا ارائه خدمات خود به مصرف کننده نهایی استفاده م ی نمایند، م ی توانند اطلاعات این قبیل صورتحسابها را به صورت مجموع ارسال نمایند.
* در خصوص معاملاتی که تا میزان ۵% حدنصاب معاملات کوچک موضوع تبصره(۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات می باشند، مشمولین صدر این بند(بند۵ ) می توانند فهرست معاملات مذکور را به صورت مجموع ارسال نمایند.

تسلیم اظهارنامه مالیاتی
۶) تمامی مؤدیان، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی می باشند (اشخاص حقیقی تا پایان خرداد ماه سال بعد و اشخاص حقوقی حداکثر ظرف چهارماه پس از پایان سال مالی). اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل گروه اول ماده ۲ آئین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم شامل ترازنامه و صورت حساب سود و زیان طبق نمونه ای است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود. صاحبان مشاغل گروه های دوم و سوم اشخاص حقیقی نیز باید اظهارنامه مالیاتی خود را طبق نمونه تهیه شده سازمان امور مالیاتی کشور تنظیم و تسلیم نمایند. اظهارنامه مالیاتی باید از طریق مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی به نشانی http://tax.gov.ir تسلیم اداره امور مالیاتی ذیربط گردد.


ارسال فهرست حقوق کارکنان و پرداخت مالیات متعلقه
۷) فهرست حقوق کارکنان خود را تا پایان ماه بعد، از طریق لینک ”فهرست مالیات حقوق الکترونیکی“ در درگاه عملیات الکترونیکی به مؤدیان مالیاتی به نشانی http://tax.gov.ir به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال و مالیات متعلقه را حسب مورد پرداخت نمایند.

نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک
۸) مؤدیان مالیاتی مکلفند، دفاتر، صورت درآمد و هزینه ماهانه، خلاصه درآمد و هزینهسالانه و اسناد و مدارک را حسب مورد نگهداری و حسب درخواست کتبی ماموران مالیاتی ذیربط برای رسیدگی به آنها ارائه نمایند.
تکالیف مربوط به مالیات بر ارزش افزوده
۹) مؤدیانی که بر مبنای فراخوان های هفتگانه، مشمول مالیات بر ارزش افزوده محسوب می شوند، مکلفند:
در واحد مالیاتی مربوط تشکیل پرونده دهند.
بر اساس فراخوانهای هفتگانه در نظام مالیات بر ارزش افزوده به نشانی http://evat.ir ثبت نام نمایند.
نسبت به صدور صورتحساب و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از کالاهای مشمولاقدام نمایند.
ظرف مدت ۱۵ روز پس از پایان هر دوره مالیاتی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده راتسلیم و مالیات و عوارض ارزش افزوده را پرداخت نمایند.
دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداقل به مدت ۱۰ سال نگهداری نمایند.

منبع: وبسایت اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی

درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید...

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *