صاحبان کسب و کارهای مجازی مشمول پرداخت مالیات هستند

تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۳۹۷

سازمان امور مالیاتی کشور در اطلاعیه اعلام کرد که صاحبان مشاغل مجازی مکلفند در مدت چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت، مراتب را کتبا به اداره امور مالیاتی محل شغل خود اعلام و نسبت به تشکیل پرونده اقدام کنند.

بر اساس این اطلاعیه اشخاص حقوقی پس از تاسیس، مکلفند دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی را از اداره کل امور مالیاتی مربوطه دریافت و نسبت به تشکیل پرونده (دریافت شماره واحد مالیاتی و شماره کلاسه پرونده) و پرداخت حق تمبر اقدام کنند.

همچنین این افراد می‌توانند از طریق مراجعه به درگاه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی نسبت به ثبت نام الکترونیکی و دریافت شماره اقتصادی اقدام کنند.


در اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیات‎های مستقیم، همه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود، صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج کنند.

در اطلاعیه تکالیف قانونی صاحبان کسب و کارهای مجازی تاکیده شده که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیات های مستقیم باید در موارد فروش کالا و یا ارایه خدمات صورتحساب نوع اول یا نوع دوم حسب مورد به شرح زیر صادر و نگهداری کنند:

۱ـ صورتحساب نوع اول باید به صورت دستی با شماره سریال چاپی و یا ماشینی با شماره سریال ماشینی (حسب مورد) با درج تاریخ، صادر شود و حداقل در برگیرنده اطلاعات هویتی، شامل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کدپستی فروشنده و خریدار و مشخصات کالا یا خدمات ارایه شده، مقدار و مبلغ آن باشد.
۲ـ صورتحساب نوع دوم تنها در موارد استفاده از سامانه صندوق فروش (صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش) صادر می شود و باید دارای شماره سریال ماشینی، تاریخ و حداقل در برگیرنده اطلاعات هویتی، شامل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کدپستی فروشنده و مشخصات کالا یا خدمات ارایه شده، مقدار و مبلغ آن باشد.
براین اساس، صاحبان کسب و کارهای مجازی نیز مانند همه اشخاص حقوقی، صاحبان مشاغل گروه اول موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم و صاحبان مشاغل مشمول مالیات بر ارزش افزوده که از آنها فراخوان به عمل آمده است، مکلفند فهرست معاملات خود را مطابق اقلام اطلاعاتی درخواستی از طریق لینک «صورت معاملات فصلی الکترونیکی» در سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی تهیه و حداکثر در مقاطع سه ماهه (فصلی) و تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی به سامانه معاملات ارسال و یا به صورت لوح فشرده در قالب اطلاعات درخواستی به اداره امور مالیاتی ذیربط ارایه کنند.

مودیانی که از صورتحساب نوع اول و دوم برای فروش کالا یا ارایه خدمات خود به مصرف کننده نهایی استفاده می‎کنند، می توانند اطلاعات این قبیل صورت حساب ها را به صورت مجموع ارسال کنند.

همچنین، در خصوص معاملاتی که تا میزان پنج درصد حدنصاب معاملات کوچک موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات هستند، همه اشخاص حقوقی، صاحبان مشاغل گروه اول و صاحبان مشاغل مشمول مالیات بر ارزش افزوده که فراخوان شده‎اند، می توانند فهرست معاملات مذکور را به صورت مجموع ارسال کنند.

براساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور، صاحبان کسب و کارهای مجازی نیز مانند همه مودیان، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی هستند؛ اشخاص حقیقی تا پایان خردادماه سال بعد و اشخاص حقوقی حداکثر در مدمت چهارماه پس از پایان سال مالی اظهارنامه مالیاتی خود را ارایه می‎کنند.

اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل گروه اول ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم شامل ترازنامه و صورت حساب سود و زیان طبق نمونه ای است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود.

صاحبان مشاغل گروه های دوم و سوم اشخاص حقیقی نیز باید اظهارنامه مالیاتی خود را طبق نمونه تهیه شده سازمان امور مالیاتی کشور تنظیم و تسلیم کنند. اظهارنامه مالیاتی باید از طریق مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی تسلیم اداره امور مالیاتی ذیربط شود.
همچنین مودیان موظفند فهرست حقوق کارکنان خود را تا پایان ماه بعد، از طریق لینک «فهرست مالیات حقوق الکترونیکی» در درگاه عملیات الکترونیکی به مودیان مالیاتی به نشانی مذکور به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال و مالیات متعلقه را حسب مورد پرداخت کنند.

در این اطلاعیه آمده است: «مودیان مالیاتی مکفند، دفاتر، صورت درآمد و هزینه ماهانه، خلاصه درآمد و هزینه سالانه و اسناد و مدارک حسب مورد نگهداری و حسب درخواست کتبی ماموران مالیاتی ذی ربط برای رسیدگی به آنها ارایه کنند.»

بر این اساس، صاحبان کسب و کارهای مجازی که بر مبنای فراخوان های هفتگانه، مشمول مالیات بر ارزش افزوده محسوب می شوند، مکلفند:
– در واحد مالیاتی مربوط تشکیل پرونده دهند.
– بر اساس فراخوان‎های هفت گانه در نظام مالیات بر ارزش افزوده به نشانی evat.ir ثبت نام کنند.
– نسبت به صدور صورتحساب و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از کالاهای مشمول اقدام کنند.
– ظرف مدت ۱۵ روز پس از پایان هر دوره مالیاتی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده را تسلیم و مالیات و عوارض ارزش افزوده را پرداخت کنند.
– دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداقل به مدت ۱۰ سال نگهداری کنند.

خلاصه تکالیف قانونی صاحبان کسب و کارهای مجازی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) که لازم است نسبت به انجام آن اقدام کنند به شرح زیر است:
۱ـ تشکیل پرونده
۲ـ ثبت نام الکترونیکی و دریافت شماره اقتصادی در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور و ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده بر اساس فراخوانهای هفت گانه.
۳ـ صدور صورتحساب موضوع ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم و همچنین، وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از کالاهای مشمول این مالیات (حسب مورد).
۴ـ تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی (اشخاص حقیقی تا پایان خردادماه سال بعد و اشخاص حقوقی حداکثر در مدت چهارماه پس از پایان سال مالی و مشمولان مالیات بر ارزش افزوده ظرف مدت ۱۵ روز پس از پایان هر دوره مالیاتی) و پرداخت مالیات مربوط.
۵ـ ارایه فهرست معاملات فصلی (حسب مورد)
۶ـ ارایه فهرست حقوق کارکنان و پرداخت مالیات متعلقه
۷ـ نگهداری دفاتر، صورت درآمد و هزینه ماهانه، خلاصه درآمد و هزینه سالانه و اسناد و مدارک حسب مورد و ارایه آنها به ماموران مالیاتی ذیربط برای رسیدگی در صورت درخواست کتبی آنها.
این گروه از مودیان مالیاتی باید حسب مورد اقدام به پرداخت حق تمبر کنند.
سازمان امور مالیاتی تاکید کرده است: انجام ندادن تکالیف فوق برای صاحبان کسب و کارهای مجازی و سایر مودیان مالیاتی سبب فقدان شفافیت مالی و برخوردار نشدن از معافیت های مالیاتی و تعلق جرایم مالیاتی به عملکرد آنان خواهد شد.

درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید...

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *