سینما کارآفرینی ۹۸ سه شنبه ۲۶ تیر در مشهد برگزار می شود

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۷