ماه: دی ۱۳۹۲

تلفن همراه خود را به یک تقویم کامل مجهز کنید

در دست داشتن زمان و اطلاع از تاریخ دقیق ایام و ساعات شبانه روز برای همه افراد به خصوص کسانی که اهل برنامه ریزی هستند، اهمیت دارد. تقویم ها بهترین ابزار برای این امر محسوب میشوند و چه خوب اگر تلفن همراه ما نیز مجهز به یکی از آنها باشد.

خواندن ادامه‌ی خبر